سئوشو

سئوشو

ثبت شركت

ثبت شركت لازمه شكل گيري و شروع فعاليت اقتصادي يك شركت مي باشد. در واقع مي توان گفت ثبت شركت فرآيندي است كه طي آن اشخاص حقيقي يا حقوقي قراردادي را بين خود امضاء مي كنند تا در چهارچوب خاصي از قوانين تعريف شده (اساسنامه) عمل نمايند. سرپرست و متولي امور مربوط به ثبت شركت توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد.

 

 

اين قرارداد در بر گيرنده ي قواعدي است كه براي تعامل سرمايه و توانايي اين افراد براي كسب سود، با يكديگر و همچنين با اشخاص ثالث (خارج از شركت ،.. به شراكت گذاشته مي شود. ثبت شركت ها نه تنها براي معرفي و شناسايي يك شركت مي باشد، بلكه از نظر قانون و حاكميت اجتماع به منظور كسب وجود قانوني است، بطوريكه تا قبل از به ثبت رسيدن آن اعتبار قانوني ندارد.

 

 

زماني كه شركت به ثبت برسد قراردادهاي منعقد شده بين شركت ها رسمي مي شود و بعدها هيچ يك نمي توانند مانند اسناد غير رسمي از تصميماتي كه در شركت به ثبت مي رسد اظهار بي اطلاعي نمايند و يا اسناد شركت را غير رسمي دانسته و به ايراداتي كه درباره ي اسناد غير رسمي ممكن است وارد نمود استناد نمايند.

 

در واقع ثبت شركت به منظور حفظ دارايي ها و مالكيت و به منظور اعتبار بخشي به اسناد و قرارداد هاي تجاري و كاري بين افراد مختلف مي باشد. در سال ۱۲۹۹ ثبت شركت به عنوان يكي از قانون هاي تشكيل شركت با 139 ماده به تصويب رسيده است. البته اين قانون در سال ۱۳۰۲ و در دوره چهارم مجلس ملي ايرن فسخ شد و جايگزين آن قانوني با عنوان قانون ثبت شركت گرديد. از آن جا كه عدم ثبت شركت موجب مجازات مديران شركت و احياناَ انحلال شركت خواهد بود، اشخاص حقيقي و حقوقي الزام به ثبت شركت مي باشند.

 

در مرحله اول ثبت شركت بايد براي شركت اسمي انتخاب شود و در مرحله بعد نوع و موضوع فعاليت آن مشخص شود. ثبت شركت هم جزء يكي از همين الزامات قانوني مي باشد كه قوانين و مقررات مخصوصي جهت آن وضع شده است.

 

بر اساس اين تعاريف شركت به ۲ شكل زير دسته بندي مي شود:

۱– شركت مدني

۲– شركت تجاري

 

شركت مدني

شركت مدني نوعي از شركت مي باشد كه به دو معناي عام و خاص به كار رفته ميشود. اين شركت ها از اجتماع مالكين متعدد به نحو پراكنده تشكيل مي گردد و از ادغام شدن سهم الشركه ي نقدي و غيرنقدي افراد حقيقي و حقوقي به وجود مي آيد و به صورت مشاركتي اداره ميگردد.

شركت تجاري

نوعي از شركت مي باشد كه تحت تسلط  قوانين تجارتي تشكيل مي گردد و هدف از ايجاد آن كسب سود و منفعت و تقسيم آن ميان اعضا مي باشد و كليه ي فعاليت هاي شركت پيرامون امور تجاري و بازرگاني شكل مي گيرد.

 

انواع ثبت شركت

با توجه به ماده 2 قانون تجارت ، شركت ها به هفت نوع تقسيم مي شوند كه در ذيل به آنها اشاره شده است :

 • ثبت شركت با مسئوليت محدود
 • ثبت شركت سهامي ( شركت سهامي عام ، شركت سهامي خاص )
 • ثبت شركت تضامني
 • ثبت شركت مختلط سهامي
 • ثبت شركت مختلط غير سهامي
 • ثبت شركت تعاوني
 • ثبت موسسه حقوقي

 

 

ثبت شركت با مسئوليت محدود

ثبت شركت با مسئوليت محدود، عبارت است از شركتي كه بين حداقل دو يا چند نفر براي انجام امور تجارتي تشكيل شده باشد و سرمايه هريك از شركا بدون اينكه  سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه آورده منقول يا غير منقول خود در شركت مسئول سود و زيان و تعهدات شركت خواهند بود. به شركت هايي با مسئوليت محدود به ميزان يك تا دو برابر سرمايه اوليه ، وام تعلق مي گيرد .

در شركت مسئوليت محدود يك نفر مدير عامل و يك نفر ديگر يا شريك و يا عضو هيئت مديره مي باشد و بر خلاف شركت هاي سهامي در شركت مسئوليت محدود، سرمايه شركت به ميزان سهم هر يك از سهامداران در سود شركت است و نيازي به واريزي سرمايه اوليه نمي باشد. در خصوص اختيارات شركت با مسئوليت محدود نيز مي توان گفت كه، بار حقوقي كمتري نسبت به شركت سهامي خاص دارد. در دنياي تجارت، واردات و صادرات ، شركت با مسئوليت محدود تحت عنوان Limited company و يا LTDشناخته شده است و تجارت با شركت با مسئوليت محدود بسيار مورد توجه و از علاقه مندان زيادي برخوردار مي باشد.

 

ثبت شركت سهامي عام

شركت سهامي عام يكي از مهمترين شركت هاي سهامي مي باشد كه سرمايه آن از طريق فروش سهام به مردم تامين مي شود. سهام شركت سهامي عام در بورس اوراق بهادار به فروش مي رسد.
شركت سهامي عام شركتهايي هستند كه سرمايه آنها به قطعات سهام تقسيم شده است. تعداد سهامداران در شركت سهامي نبايد از سه نفر كمتر باشد ، تعداد اعضاي هيات مديره در ثبت شركت سهامي عام حداقل 5 نفر مي باشد و مسئوليت آنها محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست.

ثبت شركت سهامي خاص

شركت سهامي خاص حداقل بين پنج نفر تشكيل مي شود كه از اين تعداد حداقل 3 نفر جزو اعضاي هيئت مديره شركت (مدير عامل ، رئيس هيئت مديره و نايب رئيس) و 2 نفر نيز جزو هيئت بازرسي ( بازرس اصلي و بازرس علي البدل ) مي باشند . طبق ماده 101 قانون تجارت در ثبت شركت سهامي خاص حداقل بايستي 3 نفر سهامدار حضور داشته باشند . اعضاي هيئت مديره به مدت 2 سال و بازرسين هر سال مالي بايستي تمديد و يا تعويض شوند . ( بازرسين نبايد با اعضاي هيئت مديره نسبت فاميلي داشته باشند ) در اين نوع شركت هرشخص به ميزان مبلغ اسمي سهام خود در قبال سود و زيان شركت مسئوليت دارد .

در شركت سهامي خاص، بازرسان ميتوانند جزو سهام داران شركت نيز باشند . شايان ذكر مي باشند بازرسان نمي توانند جزو فاميل درج 1 تا 4 اعضاء هيئت مديره باشند . در شركت سهامي خاص 35% ميزان سرمايه ثبتي بايد به حساب بانك مركزي واريز شود .

 

مزاياي شركت سهامي خاص

جهت شركت در اكثر مزايدات و مناقصات دولتي از جمله صنايع نفت و گاز ، شهرداري، پتروشيمي و … مجبور به داشتن شركت سهامي خاص مي باشيد. در اين شركت ها بين 1 تا 10 برابر سرمايه اوليه مي توانيد از وام و تسهيلات بانكي استفاده كنيد.

 

ثبت موسسه حقوقي

جهت ثبت موسسه حقوقي حداقل نياز به دو نفر مي باشد . موسسات اجازه فعاليت هاي تجاري ندارند و تنها مي توانند فعاليت هاي خدماتي انجام دهند . موسسات به دو دسته موسسات انتفاعي و موسسات غيرانتفاعي تقسيم مي شوند . موسسات انتفاعي در جهت كسب منافع و تقسيم سود مي باشند و موسسات غيرانتفاعي در پي كسب منافع و تقسيم سود نيستند و بايستي از سازمان يا وزارت خانه مربوطه مجوزهاي لازم را اخذ نمايند.

 

ثبت تعاوني

به موجب ماده 17 قانون تجارت ، تعاوني شركتي است كه تمام يا حداقل 51% سرمايه آن توسط اعضا و در اختيار شركت قرار مي گيرد و مابقي توسط شركت هاي دولتي ، بانك ها ، شهرداري ها و … تامين مي شود ، بدون اينكه عضو باشند . حداقل اعضا در تعاوني 7 نفر است كه سهام به يك نسبت و به صورت مساوي ميان اعضا تقسيم مي شود . جهت ثبت تعاوني به مجوز از وزارت تعاون نياز است .

 

ثبت شركت تضامني

 

ثبت شركت تضامني كامل ترين نوع شركت اشخاص است. شركت تضامني شركتي است كه با نام مخصوص براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر، با مسئوليت تضامني تشكيل مي شود و اگر دارايي شركت براي پرداخت تمام قروض شركت كافي نباشد، طبق ماده 116 قانون تجارت هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض مي باشند.

 

مدارك مورد نياز جهت ثبت شركت

 • كپي مدارك شناسايي ( شناسنامه و كارت ملي )
 • گواهي عدم سوء پيشينه ( كه در مرحله اول ” تعيين نام” الزامي نيست) ، فرم در خواست گواهي عدم سوء پيشينه توسط موسسه ارائه مي شود
 • ارائه مجوز يا تاييديه ارگان يا وزارت خانه مربوط به موضوع فعاليت (جهت موضوعاتي كه به مجوز نياز دارند)
 • چنانچه در عنوان شركت عبارت مهندسي قيد گردد ، ارائه مدرك مهندسي الزامي است
 • شركت هايي با موضوع بازرگاني بايستي پس از ثبت شركت نسبت به اقد كارت بازرگاني اقدام شود
 • در پايان هر سال مالي بايستي حتما نسبت به ارائه اظهار نامه مالياتي اقدام شود ، همچنين دفاتر مالياتي قبل از شروع هر سال اخذ گردد

 

سرمايه شركت

هر يك از شركاء آورده اي با خود به شركت وارد مي كنند كه آورده تمامي شركاء سرمايه شركت را تشكيل مي دهد . آورده شركاء (سرمايه شركت) مي تواند به صورت نقدي يا غير نقدي باشد. در شركت سهامي عام حداقل 20% سرمايه را تعهد مي نمايند و 35% مبلغ تعهد را شركاء بايستي نقداً بپردازند .

آورده غيرنقدي ميتواند به صورت اموال منقول ، غير منقول و اموال غير مادي مانند حق اختراع ، حق تأليف ، تسنيف و…. باشد . همچنين شركا مي توانند صنعت ، هنر ، دانش ، فعاليت و ……. خود را به عنوان آورده خود به شركت بياورد. در واقع سرمايه هم به عنوان دارائي شركت محسوب مي شود و هم بعنوان بدهي شركت به هيئت مؤسسين .

تفاوت شركت با مسئوليت محدود و شركت سهامي خاص
 • در شركت سهامي خاص اعضاء هيئت مديره 3 نفر و در شركت مسئوليت محدود 2 نفر مي باشد . (البته لازم به ذكر است كه در شركت سهامي خاص 2 نفر بازرس هم بايد لحاظ شود)
 • در شركت سهامي خاص 35 % از سرمايه اعلام شده را بايد در بانك به نام شركت در شرف تاسيس واريز كرد ولي جهت ثبت شركت با مسئوليت محدود فقط احراز مي شوند .
 • در شركت هاي سهامي خاص بايد هر 2 سال يك بار اعضاء هيئت مديره و در هر سال مالي بازرسين تمديد شوند ولي در شركت مسئوليت محدود نيازي به تمديد نمي باشد .
 • در شركتهاي با مسئوليت محدود تا سقف 2 برابر سرمايه ثبتي و در شركتهاي سهامي تا سقف 100 برابر سرمايه از اخذ وام و تسهيلات بانكي مي شود استفاده كرد .
 • در مناقصات و مزايدات شهرداري و وزارت نفت اولويت ، اول با شركت هاي سهامي خاص مي باشد و بعد با شركت با مسئوليت محدود

 

شما عزيزان براي مشاهده  ديگر خدمات اين موسسه نظير ثبت علامت تجاري مي توانيد به صفحه مورد نظر مراجعه كنيد و يا براي مشاهده هزينه ثبت شركت به روي لينك كليك كنيد.

ادامهـ مطلبـ
| ۶ تير ۱۳۹۷ | ۰۴:۴۸:۲۸ | hami
ثبت شركت،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
سئوشو
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان