ثبت انواع شركت

سئوشو

ثبت انواع شركت

 

قوانين ثبت شركتها براي از سال 1310 براي اولين بار وارد قانون تجارت ايران شد كه در 12 ماده تنظيم و به تصويب مجلس آن زمان رسيد. امروزه براي به ثبت رساند شركت تحت نظارت سازمان ثبت اسناد كشور مي باشد و تمامي متقاضيان ثبت شركت مي توانند از طريق موسسه ثبتي حقوقي به عنوان مشاور براي ثبت شركت مورد نظر خود در اين امر اقدام نماييد.

 

ثبت شركت جزو يكي از الزامات قانون مي باشد كه قوانين و مقررات خاصي براي آن به ثبت رسيده است. در اين پست قصد داريم تا شما را با ثبت انواع شركت ها و نحوه به ثبت رساندن آنها آشنا كنيم .

 

براي اطلاع از هزينه ثبت شركت با مشاورين ما در تماس باشيد.

شركت ها به دو دسته تقسيم مي شوند :

شركت تجاري
شركت مدني

 

شركت تجاري

شركت هاي تجاري به شركت هايي گفته مي شود كه فعاليت آن پيرامون امور بازرگاني و تجاري شكل گرفته است و هدف از تاسيس آن جلب سود و منفعت و تقسيم آن ميان اعضا مي باشد.

 

شركت مدني

شركت مدني ، شركتي است كه با قرارداد بين دو يا چند نفر براي كسب درآمد از طريق فعاليت مشترك تشكيل مي شود. در اين شركت ها مالكيت سرمايه به شخصيت حقوقي شركت انتقال نميابد و هر شخص به صورت جداگانه مالك سرمايه خود مي باشد و امور به صورت مشاركتي اداره مي گردد.

مطابق ماده ي 20 قانون تجارت ايران , شركت هاي تجاري به 7 قسم زير تقسيم مي شوند :

1 شركت سهامي

2 شركت با مسئوليت محدود

3 شركت تضامني

4 شركت مختلط غير سهامي

5 شركت مختلط سهامي

6 شركت نسبي

7 شركت تعاوني توليد و مصرف

 

 

ثبت انواع شركت

ثبت شركت با مسئوليت محدود

ثبت شركت با مسئوليت محدود نوعي از شركت هاي تجاري مي باشد كه براي به ثبت رسيدن بين دو يا چند شريك، منظور امور تجارتي، كه در آن مسئوليت هر يك از شركاء محدود به سرمايه است كه در شركت آورده است. هر يك از شركا در شركت با مسئوليت محدود بدون آنكه سرمايه شان به سهام و يا قطعات سهام تقسيم شود، به توجه به ميزان سرمايه خود در شركت، در مقابل ديون و بدهي هاي شركت مسئوليت دارند.

براي تشكيل و به ثبت رساند اين شركت ها ذكر عبارت شركت با مسئوليت محدود الزامي مي باشد در غير اين صورت شركت به تضامني تغيير مييابد و در مقابل اشخاص ثالث قوانين شركت تضامني براي آن قابل اجرا خواهد بود.

ثبت شركت با مسئوليت محدود را افرادي انتخاب مي كنند كه قصد ثبت شركت بازرگاني را دارند. مدت مسئوليت هيات مديره در اين نوع شركت ها نامحدود است مگر اينكه در اساس نامه شركت به گونه اي ديگر در نظر گرفته شده باشد.

مسئوليت و ضمانت شركاء در شركت با مسئوليت محدود تا سقف ميزان سرمايه است. در كشورهاي خارجي براي امور بازرگاني و جنرال اكثرا شركت با مسئوليت محدود ( LTD ) را انتخاب مي كنند.

 

ثبت شركت سهامي خاص

ثبت شركت سهامي خاص به شركت هاي گفته مي شود كه تمام سرمايه آن توسط موسسين به دست مي آيد و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت سهامداران فقط محدود به ميزان و مبلغ سهام آنها در شركت مي باشد.

براي ثبت شركت سهام خاص حداقل تعداد اعضا بايد 3 نفر باشد و وجود 2 بازرس در شركت سهامي خاص الزامي است. ثبت شركت سهامي خاص بيشتر مختص شركت هاي عمراني، شهرداري مي باشد كه معمولا در مزايدات و مناقصات شركت سهامي خاص را انتخاب مي كنند. هيات مديره شركت سهام خاص داراي 2 سال خورشيدي اعتبار و بازرسين نيز داراي اعتبار 1 سال مالياتي مي باشند كه پس از پايان مدت زمان ذكر شده بايد تمديد و يا تعويض شوند.

 ثبت شركت سهامي عام

براي ثبت شركت سهامي عام موسسين بدو امر بايستي حداقل 20% سرمايه را شخصا تعهد و لااقل 35% از مبلغ تعهدي را حسابي بنام شركت شرف تاسيس نزديكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه اي ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه امضاي كليه موسسين رسيده باشد اداره ثبت شركتها تسليم ورسيد دريافت دارند چنانچه قسمتي از تعهد موسسين صورت غير نقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده توديع و گواهي بانك را ضميمه اظهارنام و مدارك فوق الذكر اداره ثبت شركتها تسليم دارند

ثبت شركت دانش بنيان

شركت هاي دانش بنيان شركت هايي هستند كه مي توانند از طريق فروش فناوري ( خدمات ) به درآمد و سود برسند.

عموما براي ثبت شركت دانش بنيان ، شركت سهامي خاص مناسب تر است. اعضاي شركت دانش بنيان مي بايست بدين گونه چيده شوند: حداقل دو نفر از اعضاي هيئت مديره بايد مدرك كارشناسي ارشد به بالا و يا اختراعي ثبت شده داشته باشند و يا عضو هيئت علمي دانشگاه باشند. شركت دانش بنيان معاف از پرداخت ماليات ، عوارض و گمرك به مدت 15 سال مي باشد.

اهداف شركت دانش بنيان جذب و تبديل ايده ها به محصول و مشاغل پايدار، تجاري سازي يافته هاي پژوهشي و تحقيقاتي، حمايت و هدايت در جهت سودآوري و توليد فناوري هاي برتر است.

 

ثبت شركت تضامني

ثبت شركت تضامني به شركتي گفته مي شود كه بين دو يا چند شريك، به منظور امور تجارتي، كه در آن، در صورتي كه دارايي شركت در زمان انحلال براي تاديه ديون كافي نباشد، هر شريك مسئول تاديه كليه ديون است و سرمايه شركاء نيز برخلاف شركت سهامي به قطعات سهم تقسيم نمي شود.
هنگام بيان اسم شركت تضامني، بايد عبارت «شركت تضامني» و حداقل متضمن نام يكي از شركاء باشد. اگر تعداد شركا زياد باشد، بايد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل « … و شركا» و يا « … و برادران» ذكر گردد.

 

 

ثبت شركت نسبي

شركتي است كه بين دو يا چند شريك، به منظور امور تجارتي، كه در آن در صورتي كه دارايي شركت در زمان انحلال براي تاديه ديون كافي نباشد، هر يك از شريك به نسبت سرمايه اي كه در شركت گذاشته است، مسئول تاديه ديون است و سرمايه شركاء نيز بر خلاف شركت سهامي به قطعات سهم تقسيم نمي شود.

ذكر عبارت «شركت نسبي» براي نامگذاري شركت نسبي ضروري مي‏‏باشد. شركت نسبي به شركت مدني شباهت زيادي دارد چرا كه تنها وجه امتياز آن، فرض شخصيت حقوقي براي شركت نسبي مي‏‏باشد.

ثبت شركت تعاوني توليد و مصرف

شركتي است كه با اهداف هفت گانه ي مندرج در قانون بخش تعاوني با قيد واژه ي تعاوني تشيل مي شود و جهت تشكيل آن حدقل 7 نفر با تابغيت ايراني بايد حضور داشته باشد. شركت تعاوني به دو نوع شركت تعاوني توليدي و شركت تعاوني مصرف تقسيم مي‏‏شود. بطور كلي شركت تعاوني ميان گرهي از افراد كه ممكن است با يكديگر نسبت فاميلي يا آشنايي داشته باشند، شكل مي‏‏گيرد. در اين شركت شركا سرمايه خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي‏‏برند.

ثبت شركت مختلط سهامي

شركتي است كه تحت نام مخصوصي بين يك عده شركاي سهامي و 1 يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي شود.

 شركت مختلط غير سهامي

شركتي است بين يك يا چند شريك ضامن از يك سو و يك يا چند شريك با مسئوليت محدود از سوي ديگر، به منظور امور تجارتي، كه در آن، در صورتي كه دارايي شركت در زمان انحلال شركت براي تاديه ديون كافي نباشد، هر شريك ضامن مسئول تاديه كليه ديون است، ولي مسئوليت شريك با مسئوليت محدود، فقط به ميزان سرمايه اي است كه در شركت آورده است.  در اين شركت نيز سرمايه شركاء برخلاف شركت سهامي به قطعات سهام تقسيم نمي شود.

 

زماني كه شركت‎هاي سرمايه اي با شركت‎هاي ضمانتي با يكديگر تركيب مي‏‏شوند، نوع ديگري از شركت شكل مي‏‏گيرد كه به آن شركت مختلط غير سهامي گفته مي‏‏شود. در اين نوع شركت يك يا چند شريك ضامن و يك يا چند شريك كه مسئوليت آن‎ها محدود است، هر دو در شركت واحدي از سهم برخوردار مي‏‏شوند. در اسم شركت نيز بايد عبارت «شركت مختلط» و حداقل نام يكي از شركاي ضامن قيد شود.

 

اين نوع شركت زماني ايجاد مي‏‏شود كه تاجري احتياج به پول دارد و نمي خواهد اعتبار دريافت كند، بنابراين چند شريك در شركت خود وارد مي‏‏كند، مسئوليت آن‎ها را به ميزان سرمايه محدود مي‏‏سازد و خود نام تعهدات شركت را بر عهده مي‏‏گيرد. در شركت مختلط غيرسهامي، در صورتي كه پس از استهلاك سرمايه باز هم چيزي از قروض باقي مانده باشد، شريك يا شركاي ضامن مسئوليت پرداخت آن را بر عهده دارند. به عبارت ديگر، شريك ضامن، مسئوليت تمامي بدهي‎هايي كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود را بر عهده دارد و شركايي كه مسئوليت محدودي به ميزان سرمايه دارند، هيچ مسئوليتي نخواهند داشت.

 

 

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1397/4/6  | ۱۳ | seosho

ثبت انواع شركت

ثبت شركت قرار داد تجاري است كه بين افراد حقيقي و حقوقي بسته مي شود و هر شركتي اعم از خارجي و ايراني كه تصميم به تشكيل و فعاليت در ايران را دارند حتما بايد شركت خود را به مرجع ثبتي معرفي كرده و به ثبت برسانند در غير اين صورت از طرف دولت ايران به رسميت شناخته نمي شود و فعاليت آن غيرقانوني مي باشد.

 

قوانين ثبت شركتها براي از سال 1310 براي اولين بار وارد قانون تجارت ايران شد كه در 12 ماده تنظيم و به تصويب مجلس آن زمان رسيد. امروزه براي به ثبت رساند شركت تحت نظارت سازمان ثبت اسناد كشور مي باشد و تمامي متقاضيان ثبت شركت مي توانند از طريق موسسه ثبتي حقوقي به عنوان مشاور براي ثبت شركت مورد نظر خود در اين امر اقدام نماييد.

 

ثبت شركت جزو يكي از الزامات قانون مي باشد كه قوانين و مقررات خاصي براي آن به ثبت رسيده است. در اين پست قصد داريم تا شما را با ثبت انواع شركت ها و نحوه به ثبت رساندن آنها آشنا كنيم .

 

براي اطلاع از هزينه ثبت شركت با مشاورين ما در تماس باشيد.

شركت ها به دو دسته تقسيم مي شوند :

شركت تجاري
شركت مدني

 

شركت تجاري

شركت هاي تجاري به شركت هايي گفته مي شود كه فعاليت آن پيرامون امور بازرگاني و تجاري شكل گرفته است و هدف از تاسيس آن جلب سود و منفعت و تقسيم آن ميان اعضا مي باشد.

 

شركت مدني

شركت مدني ، شركتي است كه با قرارداد بين دو يا چند نفر براي كسب درآمد از طريق فعاليت مشترك تشكيل مي شود. در اين شركت ها مالكيت سرمايه به شخصيت حقوقي شركت انتقال نميابد و هر شخص به صورت جداگانه مالك سرمايه خود مي باشد و امور به صورت مشاركتي اداره مي گردد.

مطابق ماده ي 20 قانون تجارت ايران , شركت هاي تجاري به 7 قسم زير تقسيم مي شوند :

1 شركت سهامي

2 شركت با مسئوليت محدود

3 شركت تضامني

4 شركت مختلط غير سهامي

5 شركت مختلط سهامي

6 شركت نسبي

7 شركت تعاوني توليد و مصرف

 

 

ثبت انواع شركت

ثبت شركت با مسئوليت محدود

ثبت شركت با مسئوليت محدود نوعي از شركت هاي تجاري مي باشد كه براي به ثبت رسيدن بين دو يا چند شريك، منظور امور تجارتي، كه در آن مسئوليت هر يك از شركاء محدود به سرمايه است كه در شركت آورده است. هر يك از شركا در شركت با مسئوليت محدود بدون آنكه سرمايه شان به سهام و يا قطعات سهام تقسيم شود، به توجه به ميزان سرمايه خود در شركت، در مقابل ديون و بدهي هاي شركت مسئوليت دارند.

براي تشكيل و به ثبت رساند اين شركت ها ذكر عبارت شركت با مسئوليت محدود الزامي مي باشد در غير اين صورت شركت به تضامني تغيير مييابد و در مقابل اشخاص ثالث قوانين شركت تضامني براي آن قابل اجرا خواهد بود.

ثبت شركت با مسئوليت محدود را افرادي انتخاب مي كنند كه قصد ثبت شركت بازرگاني را دارند. مدت مسئوليت هيات مديره در اين نوع شركت ها نامحدود است مگر اينكه در اساس نامه شركت به گونه اي ديگر در نظر گرفته شده باشد.

مسئوليت و ضمانت شركاء در شركت با مسئوليت محدود تا سقف ميزان سرمايه است. در كشورهاي خارجي براي امور بازرگاني و جنرال اكثرا شركت با مسئوليت محدود ( LTD ) را انتخاب مي كنند.

 

ثبت شركت سهامي خاص

ثبت شركت سهامي خاص به شركت هاي گفته مي شود كه تمام سرمايه آن توسط موسسين به دست مي آيد و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت سهامداران فقط محدود به ميزان و مبلغ سهام آنها در شركت مي باشد.

براي ثبت شركت سهام خاص حداقل تعداد اعضا بايد 3 نفر باشد و وجود 2 بازرس در شركت سهامي خاص الزامي است. ثبت شركت سهامي خاص بيشتر مختص شركت هاي عمراني، شهرداري مي باشد كه معمولا در مزايدات و مناقصات شركت سهامي خاص را انتخاب مي كنند. هيات مديره شركت سهام خاص داراي 2 سال خورشيدي اعتبار و بازرسين نيز داراي اعتبار 1 سال مالياتي مي باشند كه پس از پايان مدت زمان ذكر شده بايد تمديد و يا تعويض شوند.

 ثبت شركت سهامي عام

براي ثبت شركت سهامي عام موسسين بدو امر بايستي حداقل 20% سرمايه را شخصا تعهد و لااقل 35% از مبلغ تعهدي را حسابي بنام شركت شرف تاسيس نزديكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه اي ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه امضاي كليه موسسين رسيده باشد اداره ثبت شركتها تسليم ورسيد دريافت دارند چنانچه قسمتي از تعهد موسسين صورت غير نقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده توديع و گواهي بانك را ضميمه اظهارنام و مدارك فوق الذكر اداره ثبت شركتها تسليم دارند

ثبت شركت دانش بنيان

شركت هاي دانش بنيان شركت هايي هستند كه مي توانند از طريق فروش فناوري ( خدمات ) به درآمد و سود برسند.

عموما براي ثبت شركت دانش بنيان ، شركت سهامي خاص مناسب تر است. اعضاي شركت دانش بنيان مي بايست بدين گونه چيده شوند: حداقل دو نفر از اعضاي هيئت مديره بايد مدرك كارشناسي ارشد به بالا و يا اختراعي ثبت شده داشته باشند و يا عضو هيئت علمي دانشگاه باشند. شركت دانش بنيان معاف از پرداخت ماليات ، عوارض و گمرك به مدت 15 سال مي باشد.

اهداف شركت دانش بنيان جذب و تبديل ايده ها به محصول و مشاغل پايدار، تجاري سازي يافته هاي پژوهشي و تحقيقاتي، حمايت و هدايت در جهت سودآوري و توليد فناوري هاي برتر است.

 

ثبت شركت تضامني

ثبت شركت تضامني به شركتي گفته مي شود كه بين دو يا چند شريك، به منظور امور تجارتي، كه در آن، در صورتي كه دارايي شركت در زمان انحلال براي تاديه ديون كافي نباشد، هر شريك مسئول تاديه كليه ديون است و سرمايه شركاء نيز برخلاف شركت سهامي به قطعات سهم تقسيم نمي شود.
هنگام بيان اسم شركت تضامني، بايد عبارت «شركت تضامني» و حداقل متضمن نام يكي از شركاء باشد. اگر تعداد شركا زياد باشد، بايد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده است عبارتي از قبيل « … و شركا» و يا « … و برادران» ذكر گردد.

 

 

ثبت شركت نسبي

شركتي است كه بين دو يا چند شريك، به منظور امور تجارتي، كه در آن در صورتي كه دارايي شركت در زمان انحلال براي تاديه ديون كافي نباشد، هر يك از شريك به نسبت سرمايه اي كه در شركت گذاشته است، مسئول تاديه ديون است و سرمايه شركاء نيز بر خلاف شركت سهامي به قطعات سهم تقسيم نمي شود.

ذكر عبارت «شركت نسبي» براي نامگذاري شركت نسبي ضروري مي‏‏باشد. شركت نسبي به شركت مدني شباهت زيادي دارد چرا كه تنها وجه امتياز آن، فرض شخصيت حقوقي براي شركت نسبي مي‏‏باشد.

ثبت شركت تعاوني توليد و مصرف

شركتي است كه با اهداف هفت گانه ي مندرج در قانون بخش تعاوني با قيد واژه ي تعاوني تشيل مي شود و جهت تشكيل آن حدقل 7 نفر با تابغيت ايراني بايد حضور داشته باشد. شركت تعاوني به دو نوع شركت تعاوني توليدي و شركت تعاوني مصرف تقسيم مي‏‏شود. بطور كلي شركت تعاوني ميان گرهي از افراد كه ممكن است با يكديگر نسبت فاميلي يا آشنايي داشته باشند، شكل مي‏‏گيرد. در اين شركت شركا سرمايه خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي‏‏برند.

ثبت شركت مختلط سهامي

شركتي است كه تحت نام مخصوصي بين يك عده شركاي سهامي و 1 يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي شود.

 شركت مختلط غير سهامي

شركتي است بين يك يا چند شريك ضامن از يك سو و يك يا چند شريك با مسئوليت محدود از سوي ديگر، به منظور امور تجارتي، كه در آن، در صورتي كه دارايي شركت در زمان انحلال شركت براي تاديه ديون كافي نباشد، هر شريك ضامن مسئول تاديه كليه ديون است، ولي مسئوليت شريك با مسئوليت محدود، فقط به ميزان سرمايه اي است كه در شركت آورده است.  در اين شركت نيز سرمايه شركاء برخلاف شركت سهامي به قطعات سهام تقسيم نمي شود.

 

زماني كه شركت‎هاي سرمايه اي با شركت‎هاي ضمانتي با يكديگر تركيب مي‏‏شوند، نوع ديگري از شركت شكل مي‏‏گيرد كه به آن شركت مختلط غير سهامي گفته مي‏‏شود. در اين نوع شركت يك يا چند شريك ضامن و يك يا چند شريك كه مسئوليت آن‎ها محدود است، هر دو در شركت واحدي از سهم برخوردار مي‏‏شوند. در اسم شركت نيز بايد عبارت «شركت مختلط» و حداقل نام يكي از شركاي ضامن قيد شود.

 

اين نوع شركت زماني ايجاد مي‏‏شود كه تاجري احتياج به پول دارد و نمي خواهد اعتبار دريافت كند، بنابراين چند شريك در شركت خود وارد مي‏‏كند، مسئوليت آن‎ها را به ميزان سرمايه محدود مي‏‏سازد و خود نام تعهدات شركت را بر عهده مي‏‏گيرد. در شركت مختلط غيرسهامي، در صورتي كه پس از استهلاك سرمايه باز هم چيزي از قروض باقي مانده باشد، شريك يا شركاي ضامن مسئوليت پرداخت آن را بر عهده دارند. به عبارت ديگر، شريك ضامن، مسئوليت تمامي بدهي‎هايي كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود را بر عهده دارد و شركايي كه مسئوليت محدودي به ميزان سرمايه دارند، هيچ مسئوليتي نخواهند داشت.

 

 

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1397/4/3  | ۱۳ | seosho
سئوشو
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان