شركت سهامي

سئوشو

شركت سهامي

شركت سهامي شركتي است با دو مشخصه اصلي: يكي اينكه سرمايه آن به سهام تقسيم مي گردد و ديگري اينكه مسئوليت سهامداران در قبال بدهي هاي شركت محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست. شركت سهامي، در هر صورت ، ولو آنكه موضوع فعاليت آن، اعمال تجاري نباشد، شركت تجاري محسوب مي گردد. اما موضوع فعاليت ساير شركت ها، بايد اعمال تجاري باشد، جز شركت هاي تعاوني كه در آنها هم مانند شركت هاي سهامي موضوع فعاليت مي تواند عمليات تجاري نباشد.

 

 

 

 

انواع شركت هاي سهامي

 

 شركت سهامي عام : شركتي كه قسمتي از سرمايه اوليه آن توسط موسسين تامين مي شود و قسمت ديگري بايد به عرضه عمومي گذاشته شود تا توسط اشخاصي كه مايل باشند، تامين مي گردد. به عبارت ديگر موسسين قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام تامين مي كنند و ساير اشخاص كه آنها را پذيره نويس مي ناميم، قسمتي از سهام شركت را قبل از تاسيس خريداري مي نمايند. پس از ثبت شركت سهامي عام، سهام آن در بورس داد و ستد مي‌شود و تعداد شركاي آن بيشتر از مابقي شركت‌هاي سهامي است.

 

 شركت سهامي خاص: شركتي كه تمام سرمايه اوليه آن توسط موسسين تامين مي شود.

 

ويژگي هاي شركت سهامي عام

 •  مسئوليت سهام داران در اين شركت مانند مسئوليت شركا شركت با مسئوليت محدود است، يعني فقط به ميزان سهامشان مسئول تاديه ديون شركت اند، نه بيشتر
 • برخلاف ديگر شركتها، براي تاسيس آن حداقل سرمايه تعيين شده است، و آن پنج ميليون ريال است.
 • شيوه اداره آن كامل است و مقررات قابل توجهي راجع به نحوه اداره و شيوه مديريت و اخذ تصميم نسبت بدان وضع شده است. از همين رو اين قالب براي تشكيل شركتي با تعداد قابل توجهي از شركاء مناسب است. شركاء شركت سهامي عام، گاه تا هزارن و ميليونها شخص مي رسد.
 • در تصميم گيري براي اداره اين شركت، راي اكثريت ملاك است، و منظور از اكثريت نيز اكثريت سرمايه است، يعني عده اي از شركاء كه بيش از نصف سرمايه شركت را دارا باشند، ولو آنكه از لحاظ عددي اين شركاء در اكثريت نباشند. بنابراين شيوه اخذ تصميم در اين شركت ساده و سريع است.
 • نقل و انتقال سهام شركت در اين نوع از شركت ها بسيار آسون بوده و با هيچ مانعي روبرو نيست و نمي توان آن را منوط به موافقت شخص يا نهادي نمود.

 

ويژگي هاي شركت سهامي خاص

 • مسئوليت سهامدارن در اين شركت مانند مسئوليت شركا شركت با مسئوليت محدود است. يعني فقط به ميزان سهامشان مسئول تاديه ديون شركت اند، نه بيشتر.
 • برخلاف ديگر شركتها، براي تاسيس آن حداقل سرمايه تعيين شده است، و آن يك ميليون ريال است.
 • شيوه هاي اداره آن كامل است و مقررات قابل توجهي راجع به نحوه اداره و شيوه مديريت و اخذ تصميم نسبت بدان وضع شده است، از همين رو اين قالب براي تشكيل شركتي با تعداد قابل توجهي از شركاء مناسب است.
 • در تصميم گيري براي اداره اين شركت، راي اكثريت ملاك است، و منظور از اكثريت نيز اكثريت سرمايه است، يعني عده اي از شركاء كه بيش از نصف سرمايه شركت را دارا باشند، ولو آنكه از لحاظ عددي اين شركاء در اكثريت نباشد.
 • بنابراين شيوه اخذ تصميم در اين شركت ساده و سريع است.
 • نقل و اتقال سهام در آن نسبت به شركتهايي مانند تضامني و نسبي آسانتر است، اما همچنان ممكن است با موانعي روبرو باشد، چراكه ممكن است منوط به رضايت مديران شركت يا مجامع عمومي گردد.

ثبت شركت سهامي خاص

براي تاسيس و ثبت شركت سهامي خاص بايد مدارك ذيل به مرجع ثبت شركت ها تسليم شود.

 

مدارك ثبت شركت سهامي خاص

 

1- اساسنامه شركت كه بايد به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد.

2- اظهارنامه مبني بر اينكه كليه سهام شركت را اعم از نقدي و غيرنقدي سهامداران تاييد و امضاء نموده اند.

3- سرمايه نقدي شركت حداقل از سي و پنج درصد كل سهام كمتر نباشد.

4- در صورتي كه تمام سرمايه نقد باشد بايد پرداخت شده باشد.

5- در صورتي كه قسمتي از سرمايه غيرنقدي باشد بايد ارزيابي ( تقويم ) و به طور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.

6- هرگاه شركت داراي سهام ممتاز باشد بايد نوع امتيازات و علت آن به طور واضح در اظهارنامه درج گردد.

7- انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت در صورت جلسه اي درج شود و به امضاء كليه سهامداران برسد.

8- قبول سمت مديران و بازرسان شركت بايد به طور كتبي باشد تا معلوم شود كه مديران و بازرسان به تكاليف و وظايف و مسئوليت هاي خود واقف بوده اند.

 

 

ثبت شركت سهامي عام

اتمام رساندن پروژه هاي عمراني ، صنعتي و يا كشاورزي مستلزم به ثبت شركت سهامي عام است ، اصول كار شركت هاي سهامي عام عموما به اين صورت است كه سرمايه هاي اندك در قالب سهام عمومي به مردم واگذار مي نمايند و تاسيس كنندگان يا مديران با اداره اين شركت سرمايه به دست آمده را در گردش اقتصادي در خواهند آورد ، اين امر علاوه بر رونق و آباداني كشور ، سودي از انجام سرمايه گذاري و فعاليت هاي عمراني را نصيب سهامدار مي نماي

 

مدارك مورد نياز شركت سهامي عام

مدارك لازم به منظور كسب اجازه پذيره نويسي شركت سهامي عام در حال تاسيس ، از مرجع ثبت شركت ها

 • دو نسخه طرح اظهارنامه‌ي شركت سهامي ‌عام
 • دونسخه طرح اساسنامه‌ي شركت سهامي ‌عام
 • دو نسخه طرح اعلاميه‌ي پذيره‌ نويسي
 • گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل ۳۵%‌ سرمايه، تعهد توسط مؤسسين
 • فتوكپي شناسنامه‌ي مؤسسين

 

مدارك لازم جهت تاسيس و يا ثبت شركت سهامي عام :
 1. دو نسخه اظهارنامه
 2. دو نسخه اساسنامه
 3. دو نسخه صورتجلسه‌ي مجمع عمومي مؤسسين
 4. دو نسخه صورتجلسه‌ي هيأت مديره (‌تعداد مديران، حداقل پنج نفر مي باشد.)
 5. آگهي دعوت مجمع مؤسسين در روزنامه‌ي تعيين شده
 6. فتوكپي شناسنامه‌ي مديران (‌در مورد اشخاص حقوقي، ارائه‌ي برگ نمايندگي، الزامي است.)
 7. گواهي بانك مبني بر واريز ۳۵% سرمايه‌ي شركت
 8. ارائه‌ي مجوز يا موافقت اصولي يا مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز

 

براي اطلاع از هزينه ثبت شركت مي توانيد با كارشناسان مجرب ما در تماس باشيد.

 

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1397/4/6  | ۱۳ | seosho

تبديل شركت سهامي عام به سهامي خاص

تبديل شركت سهامي عام به سهامي خاص در واقع فرآيندي است كه در طي آن قالب يك شركت به قالب نوع ديگر تغيير پيدا كرده. تغيير نوع شركت باعث از بين رفتن شخصيت حقوقي آن شركت نمي شود و نياز به تاسيس مجدد آن شركت ندارد. مهمترين تفاوت بين شركت هاي سهامي عام و خاص در صاحبان و سرماهي گذاران و سهام داران آن مي باشد.

 

 

شرايط تبديل شركت سهامي خاص به سهامي عام :

 • مجمع عمومي فوق العاده شركت سهامي خاص اين امر را تصويب كند.
 • سرمايه آن حداقل به ميزاني كه براي شركتهاي سهامي عام مقرر شده است ، يعني 5 ميليون ريال برسد يا شركت سرمايه خود را به ميزان مذكور افزايش دهد. در اين افزايش سرمايه، مبلغ سهام جديد بايد تمامآ در حين پذيره نويسي تاديه گردد.
 • دو سال تمام از تاريخ تاسيس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده باشد.
 • اساسنامه آن با رعايت مقرراتي كه درباره شركتهاي سهامي عام وجود دارد، تنظيم يا اصلاح گردد.

تشريفات تبديل شركت سهام خاص به سهام عام :

 

 • شركت بايد ظرف يك ماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تبديل شركت را تصويب كرده است، صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده را ضميمه مدارك مذكور در ماده 279 ل.ا.ق.ت به مرجع ثبت شركتها تسليم كند.
 • مرجع ثبت شركتها مندرجات مدارك را با قانون تطبيق مي دهد و پس از آن تبديل شركت را ثبت و مراتب را به هزينه شركت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت در آن چاپ مي گردد و همچنين در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر آگهي خواهد نمود.
 • اگر سرمايه شركت سهامي خاص از حداقل مقرر براي شركتهاي سهامي عام كمتر باشد، شركت سهامي خاص براي تبديل به شركت سهامي عام بايد سرمايه خود را افزايش دهد.
 • اگر به دليل مذكور در بند قبل يا به هر دليل ديگر شركت بخواهد سرمايه خود را افزايش دهد، در اين صورت شركت بايد سهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش سرمايه به وجود مي آيد، بنابر مقررات پذيره نويسي در شركتهاي سهامي عام عرضه كند، يعني مواد 173 الي 182 و ماده 184 را بايد رعايت كند.
 • اگر اين سهام جديد تماما تاديه نشود، شركت نمي تواند به شركت سهامي عام تبديل گردد.

در قانون تجارت و لايحه ي قانوني،قاعده اي كلي كه دلالت بر جواز تبديل انواع شركت ها به يكديگر باشد وجود ندارد، اما احكام خاصي در اين زمينه موجود است. از جمله ماده ي 278 لايجه ي قانوني تبديل شركت سهامي خاص به سهامي عام و ماده ي 135 قانون تجارت تبديل شركت تضامني به سهامي را تجويز نموده است. حقوقدانان بر اين اعتقادند كه اگر تمام شركا موافقت كنند، تبديل هر شركتي به شركت ديگر مجاز خواهد بود و چون تصميم آن ها مخالف قانون نيست،داراي اثر خواهد بود.

شركت سهامي خاص مي تواند با شرايط زير به شركت سهامي عام تبديل شود:

 

 • موضوع به تصويب مجمع عمومي فوق العاده ي شركت سهامي خاص برسد.
 • دو ترازنامه ي شركت به تصويب مجمع عمومي عادي رسيده باشد.
 • اساسنامه ي شركت،با رعايت مقررات قانوني مربوط به شركت سهامي عام، تنظيم و اصلاح شده باشد.
 • سرمايه ي شركت حداقل به ميزاني باشد كه براي شركت سهامي عام مقرر است(يعني پنج ميليون ريال)،يا شركت سرمايه ي خود را به ميزان مذكور افزايش دهد.
 
مدارك لازم براي ثبت تبديل شركت سهامي خاص به عام:

شركت سهامي خاص بايد ظرف يك ماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق العاده آن،تبديل شركت را تصويب كرده است.مدارك ذيل را به مرجع ثبت شركت ها تسليم كند:

_صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده كه تغيير نوع شركت را تصويب نموده است.

_اساسنامه كه براي شركت سهامي عام تنظيم شده و به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده است.

_دو ترازنامه،و دو حساب سود و زيان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصميم نسبت به تبديل شركت،كه به تاييد حسابدار رسمي رسيده باشد.

_صورت دارايي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركت ها،كه متضمن تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول شركت بوده و به تاييد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

 

مرجع ثبت شركت ها پس از وصول مدارك و تطبيق مندرجات آن ها با مقررات قانوني، تبديل شركت را ثبت و مراتب را به هزينه شركت، آگهي خواهد نمود. در آگهي تبديل شركت بايد كليه مندرجات اعلاميه تبديل ،ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه جديد شركت و دو ترازنامه و حساب سود و زيان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصميم نسبت به تبديل شركت و همچنين صورت دارايي شركت و اموال منقول وغيرمنقول آن، در مرجع ثبت شركت ها و در مركز شركت براي مراجعه علاقمندان آماده مي باشد.آگهي تبديل شركت علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي شركت در آن درج مي گردد،اقلا بايد در يك روزنامه كثيرالانتشار ديگر نيز آگهي شود.

 

 

اعلاميه تبديل كه بايد به امضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر اين نكات باشد:

نام و شماره ثبت،موضوع،نوع فعاليت و مدت شركت،مركز اصلي شركت و در صورتي كه شعبي داشته باشد نشاني شعب آن،سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن،تعداد و امتيازات سهام ممتاز،اگر وجود داشته باشد.در صورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاي مدت،هويت كامل رئيس و اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت،شرايط حضور وحق راي صاحبان سهام در مجامع عمومي،مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته،مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه ها و آگهي هاي شركت در آن درج مي گردد.

 

اين موسسه با كادري مجرب آماده ارائه هر خدمات در زمينه ثبت شركت و پاسخ گوي سوال هاي شما در زمينه انواع ثبت شركت ها و نحوه اخذ كارت بازرگاني مي باشد.

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1397/4/6  | ۱۳ | seosho

شركت سهامي

شركت سهامي شركتي است با دو مشخصه اصلي: يكي اينكه سرمايه آن به سهام تقسيم مي گردد و ديگري اينكه مسئوليت سهامداران در قبال بدهي هاي شركت محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست. شركت سهامي، در هر صورت ، ولو آنكه موضوع فعاليت آن، اعمال تجاري نباشد، شركت تجاري محسوب مي گردد. اما موضوع فعاليت ساير شركت ها، بايد اعمال تجاري باشد، جز شركت هاي تعاوني كه در آنها هم مانند شركت هاي سهامي موضوع فعاليت مي تواند عمليات تجاري نباشد.

 

 

 

 

انواع شركت هاي سهامي

 

 شركت سهامي عام : شركتي كه قسمتي از سرمايه اوليه آن توسط موسسين تامين مي شود و قسمت ديگري بايد به عرضه عمومي گذاشته شود تا توسط اشخاصي كه مايل باشند، تامين مي گردد. به عبارت ديگر موسسين قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام تامين مي كنند و ساير اشخاص كه آنها را پذيره نويس مي ناميم، قسمتي از سهام شركت را قبل از تاسيس خريداري مي نمايند. پس از ثبت شركت سهامي عام، سهام آن در بورس داد و ستد مي‌شود و تعداد شركاي آن بيشتر از مابقي شركت‌هاي سهامي است.

 

 شركت سهامي خاص: شركتي كه تمام سرمايه اوليه آن توسط موسسين تامين مي شود.

 

ويژگي هاي شركت سهامي عام

 •  مسئوليت سهام داران در اين شركت مانند مسئوليت شركا شركت با مسئوليت محدود است، يعني فقط به ميزان سهامشان مسئول تاديه ديون شركت اند، نه بيشتر
 • برخلاف ديگر شركتها، براي تاسيس آن حداقل سرمايه تعيين شده است، و آن پنج ميليون ريال است.
 • شيوه اداره آن كامل است و مقررات قابل توجهي راجع به نحوه اداره و شيوه مديريت و اخذ تصميم نسبت بدان وضع شده است. از همين رو اين قالب براي تشكيل شركتي با تعداد قابل توجهي از شركاء مناسب است. شركاء شركت سهامي عام، گاه تا هزارن و ميليونها شخص مي رسد.
 • در تصميم گيري براي اداره اين شركت، راي اكثريت ملاك است، و منظور از اكثريت نيز اكثريت سرمايه است، يعني عده اي از شركاء كه بيش از نصف سرمايه شركت را دارا باشند، ولو آنكه از لحاظ عددي اين شركاء در اكثريت نباشند. بنابراين شيوه اخذ تصميم در اين شركت ساده و سريع است.
 • نقل و انتقال سهام شركت در اين نوع از شركت ها بسيار آسون بوده و با هيچ مانعي روبرو نيست و نمي توان آن را منوط به موافقت شخص يا نهادي نمود.

 

ويژگي هاي شركت سهامي خاص

 • مسئوليت سهامدارن در اين شركت مانند مسئوليت شركا شركت با مسئوليت محدود است. يعني فقط به ميزان سهامشان مسئول تاديه ديون شركت اند، نه بيشتر.
 • برخلاف ديگر شركتها، براي تاسيس آن حداقل سرمايه تعيين شده است، و آن يك ميليون ريال است.
 • شيوه هاي اداره آن كامل است و مقررات قابل توجهي راجع به نحوه اداره و شيوه مديريت و اخذ تصميم نسبت بدان وضع شده است، از همين رو اين قالب براي تشكيل شركتي با تعداد قابل توجهي از شركاء مناسب است.
 • در تصميم گيري براي اداره اين شركت، راي اكثريت ملاك است، و منظور از اكثريت نيز اكثريت سرمايه است، يعني عده اي از شركاء كه بيش از نصف سرمايه شركت را دارا باشند، ولو آنكه از لحاظ عددي اين شركاء در اكثريت نباشد.
 • بنابراين شيوه اخذ تصميم در اين شركت ساده و سريع است.
 • نقل و اتقال سهام در آن نسبت به شركتهايي مانند تضامني و نسبي آسانتر است، اما همچنان ممكن است با موانعي روبرو باشد، چراكه ممكن است منوط به رضايت مديران شركت يا مجامع عمومي گردد.

ثبت شركت سهامي خاص

براي تاسيس و ثبت شركت سهامي خاص بايد مدارك ذيل به مرجع ثبت شركت ها تسليم شود.

 

مدارك ثبت شركت سهامي خاص

 

1- اساسنامه شركت كه بايد به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد.

2- اظهارنامه مبني بر اينكه كليه سهام شركت را اعم از نقدي و غيرنقدي سهامداران تاييد و امضاء نموده اند.

3- سرمايه نقدي شركت حداقل از سي و پنج درصد كل سهام كمتر نباشد.

4- در صورتي كه تمام سرمايه نقد باشد بايد پرداخت شده باشد.

5- در صورتي كه قسمتي از سرمايه غيرنقدي باشد بايد ارزيابي ( تقويم ) و به طور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.

6- هرگاه شركت داراي سهام ممتاز باشد بايد نوع امتيازات و علت آن به طور واضح در اظهارنامه درج گردد.

7- انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت در صورت جلسه اي درج شود و به امضاء كليه سهامداران برسد.

8- قبول سمت مديران و بازرسان شركت بايد به طور كتبي باشد تا معلوم شود كه مديران و بازرسان به تكاليف و وظايف و مسئوليت هاي خود واقف بوده اند.

 

 

ثبت شركت سهامي عام

اتمام رساندن پروژه هاي عمراني ، صنعتي و يا كشاورزي مستلزم به ثبت شركت سهامي عام است ، اصول كار شركت هاي سهامي عام عموما به اين صورت است كه سرمايه هاي اندك در قالب سهام عمومي به مردم واگذار مي نمايند و تاسيس كنندگان يا مديران با اداره اين شركت سرمايه به دست آمده را در گردش اقتصادي در خواهند آورد ، اين امر علاوه بر رونق و آباداني كشور ، سودي از انجام سرمايه گذاري و فعاليت هاي عمراني را نصيب سهامدار مي نماي

 

مدارك مورد نياز شركت سهامي عام

مدارك لازم به منظور كسب اجازه پذيره نويسي شركت سهامي عام در حال تاسيس ، از مرجع ثبت شركت ها

 • دو نسخه طرح اظهارنامه‌ي شركت سهامي ‌عام
 • دونسخه طرح اساسنامه‌ي شركت سهامي ‌عام
 • دو نسخه طرح اعلاميه‌ي پذيره‌ نويسي
 • گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل ۳۵%‌ سرمايه، تعهد توسط مؤسسين
 • فتوكپي شناسنامه‌ي مؤسسين

 

مدارك لازم جهت تاسيس و يا ثبت شركت سهامي عام :
 1. دو نسخه اظهارنامه
 2. دو نسخه اساسنامه
 3. دو نسخه صورتجلسه‌ي مجمع عمومي مؤسسين
 4. دو نسخه صورتجلسه‌ي هيأت مديره (‌تعداد مديران، حداقل پنج نفر مي باشد.)
 5. آگهي دعوت مجمع مؤسسين در روزنامه‌ي تعيين شده
 6. فتوكپي شناسنامه‌ي مديران (‌در مورد اشخاص حقوقي، ارائه‌ي برگ نمايندگي، الزامي است.)
 7. گواهي بانك مبني بر واريز ۳۵% سرمايه‌ي شركت
 8. ارائه‌ي مجوز يا موافقت اصولي يا مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز

 

براي اطلاع از هزينه ثبت شركت مي توانيد با كارشناسان مجرب ما در تماس باشيد.

 

ادامهـ مطلبـ
<~PostViwe~> | 1397/4/3  | ۱۳ | seosho
سئوشو
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان